Chrzest Święty

“Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK nr 1213)

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa:

“Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5)

 “Chrzest to dopiero początek, jakby zasadzenie drzewa, które ma teraz wrastać korzeniami w glebę, czerpać z niej pokarm, rosnąć i wydawać owoc. Do rozwoju wiary potrzebne nam są mocne doświadczenia, w których zobaczymy działanie Boga w sposób nie pozostawiający żadnej wątpliwości. Jednak prawdziwy wzrost nie dokona się bez ciszy modlitwy, bez wewnętrznego zmagania o “wyzucie się z ciała grzesznego”, bez codziennego dawania odpowiedzi na głos Jezusa, który przywołuje do siebie swoich uczniów”.
Mira Majdan, “Oremus” wrzesień 2005, s.25

Prosimy o zastanowienie się przy wyborze imienia dla dziecka. Polskie imiona są piękne i jest z czego wybrać, nie musimy brać przykładów z innych krajów. Co prawda decyzja należy do rodziców, ale należy wziąć pod uwagę również dobro dziecka, by gdy stanie się dorosłe nie zastanawiało się dlaczego rodzice dali mu takie imię, a nie inne.

Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu:
1. Akt urodzenia dziecka (odpis);
2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
3. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska);
4. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Formalności związane z przyjęciem chrztu świętego:

W odpowiednim czasie, przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka, jeden z rodziców zgłasza się w kancelarii parafialnej celem wypełnienia specjalnego formularza, na podstawie którego po udzieleniu chrztu św. dziecko zostanie wpisane do parafialnych ksiąg metrykalnych.
Rodzice dziecka przygotowują się do tej uroczystości poprzez uczestniczenie w katechezie przedchrzcielnej oraz przez przyjęcie podczas uroczystości Komunii świętej (chyba, że nie mogą np. z powodu małżeństwa cywilnego).
Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni.
Prosimy, by na uroczystość chrztu św. przychodzić punktualnie, przynajmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną.
Gdyby chrzest św. z różnych przyczyn miał zostać przełożony na inny termin, należy o tym fakcie poinformować w kancelarii parafialnej.

Rodzice chrzestni:
– chrzestnymi mogą być jedynie katolicy praktykujący i bierzmowani,
– nie mogą tej funkcji pełnić osoby żyjące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego),
– chrzestni przedstawiają zaświadczenie swojego proboszcza stwierdzające, że mogą przyjąć godność ojca lub matki chrzestnej,
– uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się w naszej parafii lub w parafii miejsca zamieszkania,
– podczas uroczystości przyjmują Komunię świętą.

W związku z licznymi pytaniami przypominamy:
1. Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. Spełnia się ten wymóg prawa także wówczas, gdy w obrzędzie chrztu św. uczestniczy tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. „Dwoje”, a nie dwóch czy dwie.
2. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez żadnych zobowiązań prawnych) oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu św. przystąpić do Komunii św.
3. Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego, nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot chrześcijańskich (protestanci, anglikanie), które nie mogą być chrzestnymi. Mogą one jednak pełnić zadanie świadka chrztu pod warunkiem, że jest już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka. Podobnie jak kandydaci na chrzestnych, kandydaci na świadków chrztu winni przedstawić dokument, że są wierzący i praktykujący w swoim Kościele. Następnie w parafialnej księdze ochrzczonych w rubryce ojciec chrzestny lub matka chrzestna, przekreśla się słowo „chrzestny” – „chrzestna” i wpisuje się słowo „świadek”.
4. Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby należące do Kościoła prawosławnego. Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem katolickim i Kościołami prawosławnymi, dla słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika, pod warunkiem jednak wystarczającego zapewnienia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli.