Przetwarzanie danych osobowych – Cmentarz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na cmentarzu parafialnym w Kwielicach

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kwielicach. 

2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Kwielice 75, 59-150 Grębocice lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kwieliceparafia@gmail.com

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 lit c RODO) tj. do:
– zarządzania cmentarzami komunalnymi,
– świadczenia usług pogrzebowych i cmentarnych,
– prowadzenia archiwów i ksiąg cmentarnych.
b) Powyższe zadania wynikają z przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktów wykonawczych do Ustaw; 

c) Podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
d) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- wystawiania faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów na podstawie przepisów prawa, zgodnie z obowiązującym rzeczowym wykazem akt, obowiązującym u Administratora.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator może powierzyć Państwa dane, w drodze umowy zawartej na piśmie.

6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

7. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

10. Korzystanie z uprawnień wynikający z RODO, nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b RODO.

Data i miejscowość:                                                                                                Podpis:


PLIK DO POBRANIA: