„Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni” – list na niedzielę Miłosierdzia

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia (16 kwietnia 2023) 

„Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni” (Papież Franciszek)  

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! 

Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia, która jest patronalnym świętem Caritas, czytamy  w Dziejach Apostolskich: „Uczniowie trwali w nauce apostołów i we  wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). W taki sposób św.  Łukasz pokazuje zwyczajne życie pierwszej gminy chrześcijańskiej, która  tworzyła się po Zmartwychwstaniu Jezusa. Jego Zmartwychwstanie stało się  światłem dla głębszego rozumienia Ofiary Krzyża. W tych paschalnych

wydarzeniach, poprzedzonych głoszeniem Ewangelii, zaczęto rozpoznawać  bogactwo darów Bożego miłosierdzia. Do tych darów należą przebaczenie  grzechów i „życie w obfitości”. Dzisiejsza Ewangelia zaświadcza, że gdy  uczniowie ujrzeli zmartwychwstałego Pana, to uradowali się. A widok śladów  Męki na Jego rękach i boku uświadomił im wielkość Jego miłości, że „do końca  ich umiłował” (J 13, 1). To wszystko skłania nas, by za Tomaszem wyznać wiarę – 

„Pan mój i Bóg mój”. 

Doświadczenie miłości miłosiernej, która najpełniej ukazała się w Jezusie  ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, zyskało wymiar wspólnototwórczy. W tym  duchu zaczął rozwijać się Kościół – wspólnota uczniów Chrystusa, w której  miłosierdzie definiuje wzajemne relacje i sposób korzystania z dóbr  materialnych, by nikomu nie brakowało powszedniego chleba. Tylko taka  wspólnota, której obraz został nakreślony w Dziejach Apostolskich, jest zdolna  zaspokoić potrzebę serca każdego człowieka. Tą potrzebą jest spotkanie z  innymi, rozmowa, kształtowanie relacji oraz więzi przepełnionych bliskością i  pokojem. Taka wspólnota jest oparciem i wielką pomocą w codzienności, gdyż  doświadczając Bożego miłosierdzia, sama stara się czynić miłosierdzie. Jest to  istotna cecha Kościoła Chrystusowego, w który wierzymy. Wiara w Kościół Chrystusowy inspiruje nas, abyśmy stawali się świadkami miłosierdzia, tzn.  abyśmy stawali się miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny (por. Łk 6, 36). Tę  myśl papież Franciszek wyraził w następujących słowach: „Skoro dostąpiliśmy  miłosierdzia, stańmy się miłosierni” (Homilia z dnia 11 kwietnia 2021). Te słowa  będą stanowić hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia.  

Żeby jednak owocnie czynić miłosierdzie, trzeba nieustannie otwierać się na  Bożą miłość, z której miłosierdzie bierze swój początek. Mając to na uwadze  papież Benedykt XVI przypomina: „Kto chce ofiarować miłość, sam musi ją otrzymać w darze. Oczywiście, człowiek może — jak mówi nam Chrystus — stać  się źródłem, z którego wypływają rzeki żywej wody (por. J 7, 37- 38). Lecz aby  stać się takim źródłem, sam musi pić wciąż na nowo z tego pierwszego,  oryginalnego źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego Serca  wypływa miłość samego Boga: por. J 19, 34” (Benedykt XVI, Deus Caritas est, nr  7). Do przebitego Serca Zbawiciela, które jest otwartym źródłem miłości  miłosiernej, przybliżamy się i czerpiemy wtedy, gdy trwamy „w nauce  apostołów” – czyli w nauce Ewangelii, gdy trwamy „we wspólnocie” – czyli gdy  jesteśmy zjednoczeni w Kościele, gdy trwamy „w łamaniu chleba” – czyli gdy  uczestniczymy w Eucharystii i wreszcie, gdy trwamy „w modlitwach” – chodzi tu  o modlitwę osobistą i wspólnotową.  

Czerpiąc w ten sposób ze źródła Bożego miłosierdzia, stajemy się rzeczywistymi  jego świadkami w świecie. Św. Jan Paweł II podczas poświęcenia sanktuarium  Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach powiedział: „Jak bardzo dzisiejszy świat  potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego  cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje  nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych,  potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie  brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga,  w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego  istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie  znalazła kres w blasku prawdy (Jan Paweł II, Homilia, Łagiewniki 2002 r.).  

A zatem świat nieustannie potrzebuje świadków miłosierdzia, ludzi wrażliwych i  serdecznych, którzy zmieniają swoje środowiska w miejsca, gdzie miłość  miłosierna staje się rzeczywistością przywracającą nadzieję, gdzie nie zapomina  się o tych najbardziej wykluczonych i potrzebujących pomocy. 

Wśród świadków Bożego miłosierdzia na szczególną uwagę zasługują – wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych i Akademickich Kół  Caritas, ale też wszyscy ludzie dobrej woli. Dziękuję za Waszą wrażliwość i  empatię, za Wasze zaangażowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.  To dzięki Wam tak wiele osób doświadcza radości spotkania z ludźmi o dobrym  i otwartym sercu, którzy, napełnieni miłością Boga, ofiarują ją innym. Zwłaszcza  dzisiaj, gdy nasi Bracia i Siostry z Ukrainy tak bardzo cierpią z powodu rosyjskiej  agresji. Wskutek tej wojny, która toczy się tak blisko nas, Caritas Polska wraz z  Caritas diecezjalnymi stanęła wobec największych wyzwań organizacyjnych i  logistycznych, jakie kiedykolwiek pojawiły się od jej odrodzenia, czyli w jej 30-letniej historii. Prowadzona jest na wielką skalę pomoc zarówno na terenie  Ukrainy, jak i w Polsce, dla przybywających uchodźców. Od niedawna  ukraińskie rodziny objęto także programem „Rodzina Rodzinie”, który już od lat skutecznie sprawdza się w niesieniu pomocy ofiarom w miejscach dotkniętych  konfliktami i kataklizmami – w Syrii, Iraku, Strefie Gazy, Libanie. Caritas Polska  prowadzi projekty pomocy humanitarnej i rozwojowej w kilkudziesięciu krajach  na świecie. 

Wspólnoty Caritas jednocześnie kontynuują i rozwijają dotychczasowe  programy pomocy charytatywnej w kraju i za granicą. Cały czas działają domy  samotnej matki, ośrodki interwencyjne dla kobiet w kryzysie, świetlice  terapeutyczne i resocjalizacyjne, hospicja, okna życia, jadłodajnie, domy dziecka  i wiele innych dzieł i akcji pomocowych. Wolontariusze i pracownicy Caritas od  wielu lat tworzą miejsca, które stają się domami – wspólnotami domowników,  wśród których nikt nie czuje się obco.  

Dziś, w patronalne święto Caritas, tradycyjnie w wielu parafiach prowadzona  jest zbiórka na cele charytatywne. W imieniu obdarowanych z całego serca  dziękuję za ogromną życzliwość, za każdy gest miłosierdzia, który – zgodnie z  obietnicą naszego Pana – jest skarbem gromadzonym w niebie (zob. Łk 12,33).  Ostatni dzień Tygodnia Miłosierdzia, (tj. sobotę 22 kwietnia), będziemy  świętować pod hasłem „Dzień Dobra”, aby bardziej dostrzec, że dobro jest w  nas, że dobra jest więcej, że każdy dzień roku zasługuje na to, aby dzielić się  dobrem z naszymi bliźnimi. Jakże ważne są tu słowa papieża Franciszka:  „Umacniajmy to, co jest dobre i oddawajmy się służbie dobru” (Fratelli tutti, nr  77). 

Niech Boże miłosierdzie przepełnia nasze serca radością i pokojem!  

bp Wiesław Szlachetka 

Przewodniczący Komisji Charytatywnej 

Konferencji Episkopatu Polski